+(48) 34 371 00 23
+(48) 698 873 749

Ogólne warunki handlowe

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE Firmy ADAL Sp. z o.o.

General Terms and Conditions

1. WARUNKI OGÓLNE – ZAKRES OBOWIĄZYWANIA.
1.1. Przedstawiane Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej „OWH”, regulują treść wszelkich umów sprzedaży i umów dostawy (zwanych w dalszej części OWH „umową”) jakie są zawierane przez Adal sp. z o.o. z siedzibą w Koziegłówkach ul. Lipowa 72, 42-350 Koziegłowy zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000565530 (zwaną w dalszej treści „ADAL” lub „Dostawca”) z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność gospodarczą (zwanymi dalej „Kontahentami” lub „Zamawiającymi”)
1.2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy w stosunku do niniejszych OWH wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem ich nieważności.
1.3. W przypadku gdy Kontrahent stosować będzie własne wzorce umowne w szczególności ogólne warunki umów, wzory umów, regulaminy, wzorce te nie znajdują zastosowania w stosunkach prawnych z ADAL , za wyjątkiem tych sytuacji, w których Zarząd ADAL złoży Kontrahentowi oświadczenie pisemne o gotowości świadczenia z uchyleniem postanowień OWH a przyjęciem warunków oferty złożonej przez Kontrahenta.
1.4. Moc wiążącą mają wszystkie autentyczne, tj. opracowane przez Dostawcę lub na jego zlecenie wersje językowe niniejszych OWH, jednak w przypadku jakichkolwiek wątpliwości interpretacyjnych lub sporów, strony będą stosować polską wersję językową.
1.5. Obowiązuje wersja obowiązująca w momencie składania zamówienia.
2. CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI
2.1. Ceny zawarte w cenniku ogólnym stanowią jednie ceny wyjściowe (bazowe) produktów. Charakter wiążący mają wyłącznie ceny zawarte w potwierdzeniu zamówienia.
2.2. Ceny ADAL są nominowane w walucie złoty polski (PLN). W przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub exportu towarów ceny nominowane w złotych polskich wyrażane są w walucie Euro wg średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia poprzedzającego transakcję
2.3. Ceny ADAL są cenami netto i nie obejmują polskiego podatku od towarów i usług oraz ewentualnych opłat dodatkowych np. z tytułu legalizacji dokumentów handlowych, certyfikacyjnych itp. wszelkie podatki i opłaty dodatkowe obciążają wyłącznie Kontrahenta.
2.4. Ceny ADAL są cenami ex-works. Strony mogą umówić się, że ADAL dostarczy towar do umówionego miejsca Kontrahenta na koszt klienta.
3. OFERTA. DOKUMENTACJA OFERTOWA.
3.1. Projekty wizualizacyjne będące częścią oferty są jedynie symulacją komputerową i mają charakter poglądowy. Adal nie odpowiada za uzasadnione odstępstwa od projektu graficznego, wynikające w szczególności ze specyfiki miejsc montażowych oraz specyfiki zastosowanych materiałów i konstrukcji. Dostawca informuje, iż wszelkie ilości elementów zostały oszacowane wstępnie i podlegają weryfikacji przez Zamawiającego oraz odbycia wizji lokalnej w miejscu / miejscach montażu dekoracji.
3.2. Oferty objęte są tajemnicą handlową. Strony zobowiązują się do zachowania tajemnicy o wszelkich informacjach uzyskanych w związku z realizowanym zamówieniem, chyba że ich ujawnienia będzie wymagało obowiązujące prawo.
3.3. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Dostawcę zdjęć i filmów wykonanych dekoracji, w których wykorzystano produkty Adal.
3.4. Wszelkie zamówienia muszą być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności i podlegają niniejszym OWH.
3.5. Umowa zawierana jest na podstawie złożonego przez Kontrahenta zamówienia (zapytania ofertowego). Zamówienie jest wysłane drogą elektroniczną. Złożenie zamówienia przez Kontrahenta jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją OWH Adal.
3.6. Firma Adal potwierdzi przyjęcie zamówienia w terminie do 3 dni od dnia otrzymania zamówienia od Kontrahenta, albo poinformuje Kontrahenta o braku możliwości przyjęcia zamówienia wskazując jego przyczyny. Brak oświadczenia Adal w powyższym terminie oznacza brak przyjęcia zamówienia i nie zawarcie umowy. Po zawarciu umowy, zamawiający nie ma prawa odstąpienia od niej, poza przypadkami, o których mowa w obowiązujących przepisach prawa. Całkowite bądź częściowe rozwiązanie umowy, w tym ograniczenie dostawy, wymaga każdorazowo zgody Dostawcy udzielonej na piśmie.
3.7. Adal składając oświadczenie o braku możliwości przyjęcia zamówienia może złożyć Kontrahentowi zmodyfikowane warunki realizacji zamówienia (kontroferta).
3.8. Umowa zostaje zawarta z chwilą doręczenia Kontrahentowi potwierdzenia zamówienia przez Adal (przyjęcie oferty). Warunki handlowe prezentowane przez Dostawcę w ofertach są opracowane dla zamówień obejmujących całość danej oferty. Jakakolwiek zmiana, co do rodzaju, parametrów, bądź ilości towarów, może skutkować zmianą cen jak i pozostałych warunków handlowych.
3.9. Wszelkie katalogi, foldery, prezentacje itp. materiały Dostawcy, w tym również te, które noszą cechy oferty (w tym również nazwę „oferta”), skierowane zarówno do ogółu, jak i konkretnie oznaczonego Zamawiającego: objęte są tajemnicą informacji, mają charakter wyłącznie informacyjny i niewiążący Dostawcę, stanowiąc jedynie zaproszenie do składania zamówień przez Zamawiających, w oparciu o deklarowane w nich opisy towarów oraz warunki dostaw, w tym ceny. W żadnym wypadku nie stanowią one oferty w rozumieniu art. 66 i następnych Kodeksu Cywilnego, chyba że Dostawca wyraźnie, na piśmie zgodzi się na takie ich traktowanie.
4. TERMINY DOSTAW
4.1. Terminem realizacji, wiążącym obie strony jest termin wskazany przez Adal w potwierdzeniu zamówienia. Termin realizacji uznaje się za dotrzymany gdy towar (wyrób) został przyjęty na magazyn ADAL najpóźniej w dniu określonym jako termin w potwierdzeniu zamówienia, a Kontrahent został powiadomiony o gotowości towaru do odbioru.
4.2. Adal nie ponosi odpowiedzialności jeżeli wydanie towaru lub wyrobu jest niemożliwe lub opóźnione z przyczyn od niego niezależnych takich jak: siła wyższa, strajki, blokady dróg, zamieszki, braki w dostawach energii elektrycznej, opóźnienia dostaw od kooperantów. W takich sytuacjach termin dostawy ulega automatycznemu wydłużeniu o czas trwania zdarzenia nie dłużej jednak niż o jeden miesiąc. Adal jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Kontrahenta o przyczynach opóźnienia lub niemożliwości dostawy podając jednocześnie przewidywalny termin dostawy.
4.3. W razie zaistnienia sytuacji opisanej w punkcie 4.2 Kontrahent jest uprawniony do odstąpienia od umowy jednak dopiero z upływem wydłużonego terminu. Jeżeli umowa przewidywała częściowe wydanie towaru (wyrobu) odstąpienie dotyczyć może wyłącznie niewykonanej jeszcze części umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Kontrahentowi nie przysługują względem ADAL jakiekolwiek roszczenia a w szczególności roszczenia odszkodowawcze.
4.4. W przypadku gdy termin dostawy zostanie zakłócony lub opóźniony w wyniku działań Kontrahenta, dodatkowe koszty powstałe z tego powodu dla Adal albo Kontrahenta obciążają wyłącznie Kontrahenta, termin zaś dostawy ulega odpowiedniemu wydłużeniu.
4.5. Dostawca zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w projektowanych dekoracjach poprzez zastąpienie niektórych elementów dekoracji elementami o tej samej wartości materialnej, estetycznej oraz użytkowej i o tym samym charakterze (w tej samej kolorystyce i w tym samym kształcie), jednakże nie zmieniając przy tym charakteru tychże dekoracji. Dostawca poinformuje o ewentualnych zmianach Zamawiającego
5. PRZENIESIENIE RYZYKA
5.1. W przypadku kiedy wysyłka towaru albo wyrobu jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie Kontrahenta, przeniesienie ryzyka utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu) przechodzą na Kontrahenta w momencie wydania towaru z magazynu Adal przewoźnikowi. W przypadku gdy Kontrahent odbiera towar (wyrób) własnym środkiem transportu ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu) przechodzi na Kupującego w momencie wydania towaru (wyrobu) z magazynu Adal.
5.2. W przypadku kiedy wysyłka towaru (wyrobu) jest realizowana przez przewoźnika na zlecenie ADAL, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia towaru (wyrobu) przechodzą na Kontrahenta w momencie odebrania przez niego przesyłki od przewoźnika. Jeżeli w momencie odbioru towaru (wyrobu) od przewoźnika Kontrahent stwierdzi rozbieżności pomiędzy ilością określoną w liście przewozowym a ilością rzeczywistą, stwierdzi, że przesyłka została uszkodzona lub naruszona, jest zobowiązany wpisać swoje zastrzeżenia do druku CMR i powiadomić niezwłocznie ADAL. Niedopełnienie powyższego obowiązku przez Kontrahenta jest jednoznaczne z rezygnacją z przysługujących mu praw reklamacji ze względu wady fizyczne towaru w przypadku ich uszkodzeń lub z żądania wyrównania przez zamęt różnic ilościowych pomiędzy stanem rzeczywistym, a wynikającym z faktury.
6. PŁATNOŚCI
6.1. Faktura Adal jest doręczana Kontrahentowi wraz z chwilą wydania towaru (wyrobu), którego wydanie dokumentuje. Jeśli towar (wyrób) jest wydawany partiami, na każde wydanie wystawia się fakturę
6.2. Termin płatności umieszczany jest każdorazowo przez ADAL na fakturze. Bieg terminu płatności rozpoczyna się od dnia doręczenia faktury. Adal zastrzega sobie prawo do wyboru formy płatności, może także uzależnić realizację zamówienia od dokonania przez Kontrahenta przedpłaty na poczet zamówionego towaru (wyrobu) lub wniesienia zaliczki w ustalonej między stronami wysokości. W takiej sytuacji przystąpienie przez ADAL do realizacji umowy uzależnione jest od dokonania przedpłaty lub dokonania wpłaty zaliczki w terminie i wysokości wskazanym przez ADAL. Opóźnienie we wpłacie zaliczki lub przedpłaty trwające dłużej niż 14 dni uprawnia ADAL do odstąpienia od umowy w całości albo w części lub zmiana daty realizacji zamówienia. Odstąpienie to nie skutkuje powstaniem dla Kontrahenta jakichkolwiek roszczeń w szczególności roszczeń odszkodowawczych.
6.3. Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu uznania rachunku bankowego ADAL podanego w treści faktury kwotą przelewu.
6.4. Niedotrzymanie terminów płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych lub odsetek w innej wysokości uzgodnionej przez strony a oprócz tego ADAL wystąpi na drogę sądową z pozwem przeciwko Kontrahentowi o zapłatę.
6.5. Towar (wyrób) stanowiący przedmiot umowy stanowi własność ADAL do chwili zapłaty pełnej ceny zakupu wraz z ewentualnymi należnościami ubocznymi.
7. RĘKOJMIA I GWARANCJA
7.1. ADAL zapewnia Kontrahenta o dobrej jakości i braku wad fizycznych oferowanych przez siebie towarów (wyrobów). Adal jest odpowiedzialny wobec Kontrahenta gdy towar (wyrób) ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia towaru (wyrobu), jeżeli towar (wyrób) nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił Kontrahenta, albo jeżeli towar (wyrób) został Kontrahentowi wydany w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
7.2. Adal nie jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały po przeniesieniu ryzyka, o którym mowa w punktach 5.1 – 5.2 na Kontrahenta, chyba że wady wynikły z przyczyny tkwiącej już poprzednio w towarze (wyrobie).
7.3. Dostawca udziela gwarancji w zakresie i na okres zależnie od przedmiotu zamówienia.
7.4. Gwarancja dotyczy również materiałów i urządzeń, które będą wykonane i wymienione w ramach usuwania usterek gwarancyjnych. W takim przypadku termin upływu okresu gwarancyjnego dla danego materiału lub urządzenia będzie przedłużony o czas usuwania usterki, dokonania naprawy bądź wymiany wadliwego elementu, materiału lub urządzenia.
7.5. Gwarancja obejmuje wady spowodowane błędami w konstrukcji lub wykonaniu albo wadami materiałowymi. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli wada wynika z niewłaściwego używania bądź korzystania z towarów, a w szczególności ma związek z naruszeniem zasad ich prawidłowej obsługi, składowania, przemieszczania jak również instalacji i montażu (jeśli leży w gestii Zamawiającego).
7.6. Gwarancja nie obejmuje wad jawnych, które Zamawiający mógł stwierdzić (przy zachowaniu należytej staranności) w chwili wydania mu towarów, w tym realizując obowiązek ich odbioru i zbadania.
7.7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez osoby trzecie, za które Dostawca nie ponosi odpowiedzialności.
7.8. Zamawiający jest zobowiązany dokonać wciągu 7dni pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego na adres email adal@adal.net.pl. oraz na adres email osoby obsługującej zamówienie. Minimalna treść zgłoszenia powinna obejmować dane identyfikujące towar (numer faktury sprzedaży, datę stwierdzenia wady i szczegółowy opis samej wady, a także okoliczności jej ujawnienia i zdjęcia). Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć element objęty zgłoszeniem gwarancyjnym do siedziby Dostawcy.
7.9. Dostawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonej wady nie później niż w terminie 3 dni od dnia dostarczenia do siedziby Dostawcy uszkodzonego elementu, chyba że usunięcie wady w ww. terminie z przyczyn technicznych nie będzie możliwym. W takim wypadku Dostawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wskaże termin do usunięcia wady.
7.10 Wszelkie koszty z tytułu demontażu i dostarczenia przedmiotu gwarancji do siedziby Dostawcy oraz dostarczenia przedmiotu gwarancji po naprawie do Zamawiającego i jego ponowny montaż ponosi Dostawca. Koszty z tytułu demontażu, montażu i dostarczenia refakturowane przez Zamawiającego na rzecz Dostawcy będą zgodne ze stawkami rynkowymi za wykonanie powyższych prac. Za porozumieniem stron, dopuszcza się możliwość wykonania przez Dostawcę napraw gwarancyjnych na terenie ekspozycji elementu. W takim przypadku prace przebiegają zgodnie z zapisami dotyczącymi montażu dekoracji przez Dostawcę. W przypadku gdy Dostawca uzna, iż element nie podlega naprawie gwarancyjnej, wszelkie koszty ponosi Zamawiający.
7.11. Zgodnie z Dokumentem Gwarancyjnym Dostawcy, warunkiem dochodzenia przez Zamawiającego uprawnień z tytułu gwarancji jest montaż, demontaż i konserwacja przedmiotu umowy przez Dostawcę lub osoby przez niego wskazane (chyba, że strony zawarły pisemnie odrębne ustalenia ) oraz postępowanie zgodnie z wytycznymi Instrukcji Eksploatacji Dekoracji. Przedmiot umowy musi także być przechowywany zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
7.12.Gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów wynikających z normalnej eksploatacji (m.in. zmiana barwy elementów z PCV oraz tkanin, zmiana parametrów światła pod wpływem wypalania się źródła światła etc.)
7.13 Gwarancja na elementy dekoracji zewnętrznej nie obejmuje uszkodzeń wynikających z działania siły wyższej (wiatr powyżej 17,2 m/s, temperatura poniżej -25°C)
7.14 Dostawca może podjąć się także świadczenia serwisowych usług pogwarancyjnych na oddzielnie uzgodnionych zasadach.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. OWH są udostępniane Kontrahentowi w formie pliku elektronicznego w formacie powszechnie używanym (np. PDF), którego Kontrahent może pobrać ze strony internetowej ADAL (www.adal.net.pl) lub otrzymać jako załącznik do wiadomości mail wysłanej przez ADAL w korespondencji dotyczącej umowy.
8.2. ADAL jest upoważniony do zbierania i przetwarzania danych osobowych otrzymywanych od Kontrahenta i jego przedstawicieli w ramach stosunków handlowych, w zakresie niezbędnym dla kontynuacji współpracy handlowej.
8.3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikłych na tle treści OWH lub realizacji umowy zawartej na podstawie treści OWH jest Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
8.4. W przypadku gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWH okazało się w całości albo w części nieważne, okoliczność ta w żaden sposób nie wpływa na ważność i moc obowiązującą co do pozostałych postanowień OWH.